அரப்பு / ஊஞ்ச மரம் (Albizia amara) || Fodder Uses & Importance to Animal Husbandry in Tamil

8 Comments

  1. Sir துரிஞ்சி மாடு பத்தி சொல்லுங்க. இந்த அரப்பு இலை சாப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு 5 லிட்டர் பால் தருமாம்.
    நம்ம நாட்டு இரகங்களிளேயே fodder to milk ratio அதிகம் இந்த துரிஞ்சி மாடுங்க தான்.

    Reply
  2. சிவப்பு நோப்பியர் புரதசத்து 20% முதல் 25% மற்றும் 200 முதல் 220 டன் ஆண்டுக்கு வருமா நண்பா

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *